Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Algemene Voorwaarden: De afspraken zoals in dit document geformuleerd.
Opdrachtgever: Bedrijf of persoon die WordForce inhuurt voor de verrichting van vooraf afgesproken werkzaamheden.
Overeenkomst: Afspraken gesloten tussen WordForce en opdrachtgever.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een offerte of freelance overeenkomst door WordForce en de opdrachtgever.


Artikel 3: Duur van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, de duur van een vooraf geformuleerde opdracht, of de duur die WordForce en opdrachtgever met elkaar overeenkomen.
De overeenkomst eindigt na deze periode en als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
3.2 Indien WordForce en opdrachtgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan, is deze op ieder willekeurig moment te ontbinden door één van de partijen. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand, ingaand op de eerste van de nieuwe maand. De opzegging moet ten minste per e-mail verstuurd worden.
3.3 Tussentijdse ontbinding van een overeenkomst die aan een vooraf geformuleerd tijdsbestek is gebonden, is niet mogelijk. Alleen bij prangende, legitieme redenen en in samenspraak met WordForce kan de overeenkomst voortijdig ontbonden worden.
3.4 WordForce behoudt de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde te ontbinden. WordForce communiceert schriftelijk, telefonisch of per e-mail hierover met de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Tarieven en wijziging tarieven
4.1 De tarieven van WordForce zijn gebaseerd op uitgebreid marktonderzoek.
4.2 De geldende tarieven voor de dienstverlening van WordForce zijn via info@wordforce.nl op te vragen.
4.3 Alle tarieven zijn exclusief reiskostenvergoeding.
4.4 WordForce is verplicht om een BTW-tarief van 19% in rekening te brengen voor haar diensten, tenzij anders vermeld in de factuur (bijv. Kleinunternehmerregelung - §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG)). Mocht hierin door de Duitse Belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van één of meerdere diensten, dan zal de BTW te allen tijde worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4.5 WordForce heeft het recht om één keer per jaar de tarieven marktconform te verhogen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk, telefonisch of per e-mail tijdig op de hoogte gesteld.
4.6 De nieuwe tarieven treden in werking vanaf het nieuwe kalenderjaar (januari).


Artikel 5: Facturering en betaling
5.1 WordForce verstuurt aan het einde van de maand een factuur voor de dienstverlening van de betreffende maand. Daarop vindt de opdrachtgever een overzicht van de verrichte diensten, de daarbij behorende tarieven en het verschuldigde bedrag, inclusief en exclusief BTW.
5.2 De opdrachtgever heeft uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum om het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van WordForce, tenzij anders vermeld op de factuur.
5.3 WordForce accepteert geen contante betaling voor de verrichte diensten. Betaling kan alleen geschieden via de zakelijke bankrekening.
5.4 In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk om in termijnen aan de financiële verplichtingen te voldoen. Alleen in overleg en samenspraak met WordForce kan een betalingsregeling worden op- en vastgesteld.
5.5 Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de opdrachtgever, kan
WordForce zijn werkzaamheden per direct beëindigen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.
5.6 Alle kosten die voortvloeien uit niet-betaling, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder alle administratiekosten, gerechtskosten, deurwaarder en/of incassobureau, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6: Werkwijze

Oriënterend gesprek en offerte
6.1 Voordat WordForce met een opdracht instemt, vindt er een oriënterend gesprek met de opdrachtgever plaats. Dat kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of in een persoonlijk gesprek. Het staat beide partijen in deze fase vrij om af te zien van eventuele samenwerking.
6.2 Nadat een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden stelt WordForce een offerte op waarin de afspraken en kosten vermeld staan.
6.3 Een offerte is vrijblijvend en brengt geen financiële of andersoortige verplichtingen met zich mee.
6.4 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, ingaand vanaf de offertedatum die op de aanbieding vermeld staat.
6.5 Een offerte kan maximaal één keer worden herzien na overleg met de opdrachtgever. Meerdere herzieningen of wijzigingen zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
6.6 Aan een oriënterend gesprek en het opstellen van een offerte zijn geen kosten verbonden.


Opdrachtbevestiging en –intrekking
6.7 Voor de bevestiging van een opdracht gelden de bepalingen in Artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
6.8 Ten aanzien van de duur van een overeenkomst gelden de bepalingen in Artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.
6.9 Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is WordForce niet verplicht om de reeds gecreëerde content aan te leveren. WordForce behoudt echter wel het recht op betaling voor zijn verrichte inspanningen.


Kwaliteit
6.10 Ten aanzien van de uitvoering van de overeengekomen opdracht geldt een inspanningsplicht voor WordForce. Dat betekent dat de opdrachtnemer zijn best zal doen om gewenste resultaten en/of geformuleerde doelstellingen op vakbekwame wijze en naar eigen inzicht te behalen.
6.11 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal de opdrachtgever WordForce steeds zijn volledige medewerking verlenen.


Vrijwaring
6.12 De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en/of andere vormen van contentcreatie te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij aanvaardt de eventuele aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit en vrijwaart WordForce tegen iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

 

Artikel 7: Auteursrecht
7.1 WordForce levert webteksten en andere vormen van content aan de opdrachtgever. Het auteursrecht en publicatierecht berusten bij de opdrachtgever, maar uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.
7.2 De opdrachtgever is verplicht om de naam van de auteur bij auteursrechtelijk beschermd materiaal te voegen, tenzij hier zwaarwegende bezwaren tegen bestaan of naamsvermelding in bepaalde omstandigheden ongebruikelijk is. In deze gevallen dienen de opdrachtgever en WordForce hier vooraf afzonderlijke afspraken over te maken.
7.3 Het auteursrecht inzake cursus- en trainingsmateriaal ligt bij WordForce. Niets van dit materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande, nadrukkelijke toestemming van de auteur.


Artikel 8: Privacy
8.1 WordForce en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van de beroepsuitoefening ter kennis komt. Dit geldt niet alleen op het moment dat er een overeenkomst is gesloten met de opdrachtgever: ook na deze periode blijft de geheimhoudingsplicht in stand.
8.2 De persoons- en contactgegevens van de opdrachtgever worden na beëindiging van de
overeenkomst voor een duur van ten minste 7 jaar bewaard. Deze informatie is enkel
toegankelijk voor Elsbeth Reinke van WordForce.


Artikel 9: Conflictregeling
9.1 Indien de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening, resultaten en/of werkwijze van WordForce, dient hij/zij dit in onderling overleg met Anton Mous te bespreken. Gezamenlijk bekijken ze hoe deze zorgen en/of onvrede weggenomen kunnen worden.
9.2 Indien WordForce en de opdrachtgever niet tot een oplossing kunnen komen, heeft de laatste partij het recht om het geschil te laten beslechten door een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.


Artikel 10: Slotbepaling
WordForce is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de meest recent gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de website van WordForce.